Conexión

Usuario:
Contraseña:
2129 Estaciones en total
TipoNum%
28013,2
1617,6
140,7
251,2
140,7
Total auditadas49423,2
163576.8
56-

Última estación registrada
Barcelona - RPI TEST (Barcelona)

Publicidad

L'índex Robertsson


L'índex Robertsson és un número entre 0 i 10 dissenyat amb el propòsit d'ajudar al visitant a fer-se una idea del funcionament de l'estació i de l'impacte que representa a Meteoclimatic. És un valor calculat automàticament a partir de les dades de l'estació i la seva història, amb la qual cosa no pot ser manipulat per ningú a excepció del propi observador només mantenint en condicions la seva estació i les dades que envia.

És un valor pensat per a premiar l'estació, i per això es pot dir que totes, si envien un mínim de dades, tindran la seva puntuació encara que aquesta pugui ser baixa.

L'índex Robertsson valora diversos aspectes de l'estació: la regularitat en l'enviament de dades, la cura que l'observador tingui d'aquestes dades i la qualitat de l'estació.

Els 10 punts que pot obtenir una estació es divideixen en dos segments (1 i 2), sent el 1 el relatiu a la continuïtat en l'enviament de les dades i el 2 relatiu a la qualitat de les dades i l'estació. Cada segment pot acumular 5 punts.


Robertsson

A la vegada, cada segment està dividit en dos trams (1a , 1b, 2c i 2d).

El tram 1a acumula fins a 4,8 punts i s'actualitza cada vegada que els robots de Meteoclimatic fan una lectura de les dades de l'estació. Si les dades es llegixen correctament i són validades com correctes a nivell de servidor de Meteoclimatic, s'acumulen 0,05 punts. Si les dades es poden llegir, són actuals però contenen algun error que provoca que el servidor els rebutgi (com valors fora de rangs tolerables), s'acumulen 0,025 punts. Si no s'han enviat dades noves o no s'han pogut llegir, s'acumularan 0 punts.

S'entén que l'observador posa a disposició una tecnologia al servei de Meteoclimatic, i per això una actualització amb dades que superen el filtre a nivell de servidor puntuarà, de la mateixa forma que també punturará si envia dades actuals però aquests són rebutjades per contenir algun error, encara que en aquest cas la puntuació serà menor. Per això, s'actualitzin o no aquestes dades, siguin correctes o no, només pel fet d'enviar dades actualitzades tindrà la seva puntuació.

El següent tram, el 1b, s'actualitza segons els dies que l'estació ha actualitzat dades en els últims 30 dies. Quan es realitza aquest càlcul, es compten els dies amb dades des dels últims 30. Ja que aquest tram pot acumular 0,2 punts, el total de dies es multiplica per 0,2 i es divideix entre 30. Amb això, si una estació no pot actualitzar durant algun dia, no resulta excessivament castigada.

El tram 2c es calcula a partir de la història de l'estació i la consistència de les seves dades. Cada dia s'assignen a l'estació un nombre de punts en dependència del temps que aquesta dugui d'alta fins a un total màxim de 2,5. Després es realitza un càlcul del valor d'una inconsistència i del valor d'un dia sense dades. A continuació, de la puntuació inicial assignada es resten aquests punts per a cada inconsistència trobada i per a cada dia sense dades fins a un mínim de 0 punts. A pesar que és possible que una estació pugui tenir puntuació negativa, si es dóna el cas s'assignen 0 punts.

 

En primer lloc es calcula la puntuació màxima d'aquest tram. Per a això es divideix el seu màxim (2,5) entre 365 per a obtenir els punts que val un dia de dades (~0,0068). Després es multiplica aquest valor pel nombre de dies que duu d'alta l'estació fins a un màxim de 2,5 punts.

A continuació es calcula el cost de les inconsistències de les dades i el dels dies sense dades. Per a això usarem el calendari d'inconsistències que es pot consultar mitjançant la fitxa de cada estació. Es compten els mesos indicats com NOK i es calcula el percentatge que aquests mesos representen sobre el total. A continuació s'aplica aquest percentatge sobre 0,050 punts per a cada inconsistència i 0,005 per a cada dia sense dades.

Una vegada obtinguda la puntuació màxima i el cost de les inconsistències i dies sense dades, s'assigna a l'estació la puntuació màxima i d'ella es resten els punts obtinguts per inconsistències, fins a un mínim de 0 punts.

L'objecte d'aplicar aquest tipus de càlcul és el de no restar un excés de punts a les estacions amb major història de dades, ja que és molt més fàcil per a aquest tipus d'estacions poder tenir errors en la seva història.El tram 2d, de 2,5 punts com a màxim, valora la qualitat de l'estació. A aquest tram de puntuació només hi poden accedir les estacions que hagin superat satisfactòriament l'auditoria de control de qualitat. Per a això s'analitzen els sensors que té actius i si aquests es comproven manualment, assignant-los la puntuació segons la següent taula:

Sensor Valor

Extra

control

Manual

Temperatura 0,25 0,4
Humitat 0,25  
Precipitació 0,25 0,4
Baròmetre 0,25  
Vent 0,25  
Radiació 0,25  Els 0,2 punts restants s'assignen a les estacions, independentment de si tenen reconeixement de qualitat o no, que ofereixin les seves dades en horari UTC.